Lecturer: Department of Ancient Studies - Stellenbosch, South Africa - Stellenbosch University

Thabo Mthembu

Posted by:

Thabo Mthembu

beBee Recruiter


Description
Duties/Pligte- Undergraduate and postgraduate teaching of Ancient Cultures (ancient West Asia and ancient North Africa) and Biblical Hebrew at the lower levels;- Postgraduate supervision in Ancient Cultures;-
- Active involvement in all departmental activities;- Active involvement in community interaction projects;- Effective performance of academic and administrative tasks.Voorgraadse en nagraadse onderrig in Antieke Kulture (antieke Wes-Asië en Noord-Afrika) en Bybelse Hebreeus op die laer vlakke;- Nagraadse studieleiding in Antieke Kulture;- Voortgesette navorsing wat sal lei tot die publikasie van navorsingsuitsette in vakgerigte publikasies;- Aktiewe betrokkenheid by alle departementele aktiwiteite;- Aktiewe betrokkenheid by gemeenskapsinteraksieprojekte;- Effektiewe uitvoering van akademiese en administratiewe verpligtinge.

Job Requirements/Pos Vereistes- A doctoral degree in Ancient Cultures with specialisation in the cultures of ancient West Asia and/or ancient North Africa;-
- An undergraduate qualification in Biblical Hebrew;-
- A publication record and demonstrated research potential in the above-mentioned research area;-
- Experience in the teaching of Ancient Cultures and/or Biblical Hebrew;-
- The ability to work independently as well as in a team;-
- Flexibility to get involved in the curricula and modules offered by the Department of Ancient Studies;-
- Proficiency in the use of information technologies in the teaching and study of Ancient Cultures and Biblical Hebrew.-
'n Doktorsgraad in Antieke Kulture met spesialisering in die kulture van antieke Wes-Asië en/of antieke Noord-Afrika;-
- 'n Voorgraadse kwalifikasie in Bybelse Hebreeus;-
- 'n Publikasierekord en bewese navorsingspotensiaal in bogenoemde navorsingsgebiede;-
- Ervaring in die onderrig van Antieke Kulture en/of Bybelse Hebreeus;-
- Die vermoë om onafhanklik sowel as in 'n span te werk;-
- Buigsaamheid om betrokke te raak by die leerplanne en modules wat deur die Departement Antieke Studie aangebied word;-
- Vaardigheid in die gebruik van informasietegnologieë in die onderrig en bestudering van Antieke Kulture en Bybelse Hebreeus.Recommendation/Aanbeveling- A postgraduate qualification in Semitic Languages;- Demonstrable knowledge of related research areas (e.g., Ancient Greek, Latin, Greco-Roman Studies), with the ability to teach in these areas;- Proficiency in isiXhosa or another official language of South Africa;- The ability to function well in a multilingual environment with diverse academic offerings.'n Nagraadse kwalifikasie in Semitiese Tale;-
- Bewese kennis van verwante navorsingsgebiede (bv., Antieke Grieks, Latyn, Grieks-Romeinse Studie) en die vermoë om hierin te onderrig;-
- Vaardigheid in isiXhosa of 'n ander amptelike Suid-Afrikaanse taal;-
- Die vermoë om goed te funksioneer in 'n meertalige omgewing met uiteenlopende akademiese aanbiedinge.

More jobs from Stellenbosch University