Manager: Crystal Characterisation Laboratory - Stellenbosch, South Africa - Stellenbosch University

Thabo Mthembu

Posted by:

Thabo Mthembu

beBee Recruiter


Description
Duties/Pligte- Managing a multi-user, multi-instrument laboratory for characterising crystals (X-ray diffraction, microscopy and thermal analysis);- Maintaining and repairing instruments- Training users in advanced diffraction methods and thermal analysis- Financial management (billing users, and purchasing equipment and consumables);- Managing the online booking system;- Operating and maintaining a liquid nitrogen generator;-
- Report writing (feedback on equipment grants);- Liaising with instrument suppliers;- Assisting with organising workshops (may include presentation of sessions);- Service crystallography (including contributions towards writing manuscripts).Bestuur van 'n multigebruiker, multi-instrument-laboratorium vir die karakterisering van kristalle (X-straaldiffraksie, mikroskopie en termiese analise);-
- Verantwoordelik vir die instandhouding en herstel van instrumente;-
- Lei gebruikers op in gevorde diffraksiemetodes en termiese analise;-
- Verantwoordelik vir finansiële bestuur (faktureer gebruikers, en aankoop van toerusting en verbruiksgoedere);-
- Bestuur die aanlyn besprekingstelsel;-
- Verantwoordelik vir die bedryf en instandhouding van 'n vloeibare stikstofgenerator;-
- Deelname aan die skryf van befondsingsaansoeke;-
- Verslagskrywing (terugvoer oor toerustingbefondsingsaansoeke);-
- Skakel met instrumentverskaffers;-
- Hulpverlening met die reël van werkswinkels (kan aanbied van sessies insluit);-
- Dienskristallografie (wat bydraes tot die skryf van manuskripte insluit).Job Requirements/Pos Vereistes- PhD with a significant crystallography component;- Proven track record of managing an instrument facility, including training users and managing a booking system;- Proven experience in single-crystal data collection, structure solution and refinement;- Proven experience in powder X-ray diffraction (data collection and analysis);- Demonstrated experience in the operation, maintenance, and repair of a liquid nitrogen generator;- Advanced ability to use APEX4, SHELX, CrystalExplorer, TOPAS, X-Seed and/or Olex2 software;- Advanced ability to use the Cambridge Structural Database and associated software;- Experience in the use of a diamond anvil cell: cell preparation, crystal mounting, crystal centring, data collection and refinement;- Proven ability to identify and process twinned diffraction data;- Advanced knowledge of symmetry, space groups and diffraction theory;- The ability to train others with respect to X-ray crystallography (including symmetry, space groups, diffraction physics, data collection and processing, structure solution/refinement,

reporting) and thermal analysis;Proven contribution to writing high-level publications;- Excellent organisational skills;- Excellent verbal and written skills in English.

**_
NOTE:_** **_This position is intended to support ongoing research at the University. The incumbent will not be permitted to develop their own independent research programme._**

**_ The interview process will involve a skills test._**PhD met 'n beduidende kristallografiekomponent;-
- Bewese rekord van die bestuur van 'n instrumentfasiliteit, insluitend die opleiding van gebruikers en bestuur van 'n besprekingstelsel;-
- Bewese ervaring in enkelkristaldata-insameling, struktuuroplossing en -verfyning;-
- Bewese ervaring in poeier-X-straaldiffraksie (data-insameling en -analise);-
- Bewese ervaring in die bedryf, instandhouding en herstel van 'n vloeibare stikstofgenerator;-
- Gevorderde vermoë om APEX4, SHELX, CrystalExplorer, TOPAS, X-Seed en/of Olex2 sagteware te gebruik;-
- Gevorderde vermoë om die Cambridge Structural Database en gepaardgaande sagteware te gebruik;-
- Ervaring in die gebruik van 'n diamantaambeeldsel: selvoorbereiding, kristalmontering, kristalsentrering, data-insameling en -verfyning;-
- Bewese vermoë om oorreenstemmende diffraksiedata te identifiseer en te verwerk;-
- Gevorderde kennis van simmetrie, ruimtegroepe en diffraksieteorie;-
- Die vermoë om ander op te lei met betrekking tot X-straalkristallografie (met inbegrip van simmetrie, ruimtegroepe, diffraksiefisika, data-insameling en -verwerking,struktuuroplossing/-verfyning, verslaggewing) en termiese analise;Bewese bydrae met die skryf van hoëvlak publikasies;-
- Uitstekende organisatoriese vaardighede;-
- Uitstekende mondelinge en skriftelike vaardighede in Engels.**_
LET WEL: Hierdie pos is bedoel om voortgesette navorsing by die Universiteit te ondersteun. Die posbekleër sal nie toegelaat word om hul eie onafhanklike navorsingsprogram te ontwikkel nie._**

**_
Die onderhoudproses sal 'n vaardigheidstoets insluit._**

Recommendation/Aanbeveling- Experience in the use of an environmental gas cell (preparation, data collection) for single crystal and powder diffraction;- Structure solution and refinement using powder diffraction data;- Experience in the use of photocalorimetry;- Gas sorption analysis (theory and practice);- Basic mechanical and electronics skills (troubleshooting and

More jobs from Stellenbosch University