Institutional Information Officer - Stellenbosch, South Africa - Stellenbosch University

Thabo Mthembu

Posted by:

Thabo Mthembu

beBee Recruiter


Description
Duties/Pligte

The Institutional Information Officer is responsible for:

 • Advocating, across and at all levels of the institution, the adoption of good information management practices;
 • Providing internal advisory services for both staff and students, including facilitation of personal information impact assessments of research and operational activities and other ad hoc support within the Division and institution as may be required from time to time;
 • Supporting the institution's Deputy Information Officer in the fulfilment of their responsibilities, as defined in the Promotion of Access to Information Act, the Protection of Personal Information Act, and supporting documentation and guidance as defined by the Information Regulator (South Africa) from time to time;
 • Efficiently and effectively executing the daytoday operational activities of the Centre.

Die Institusionele Inligtingsbeampte is verantwoordelik vir:

 • Die verskaffing van vakkundige insette in die ontwikkeling en instandhouding van die Sentrum se aflewerbares;
 • Die bevordering van goeie inligtingsbestuurspraktyke oor en op alle vlakke van die instelling;
 • Verskaf interne adviserende dienste aan beide personeel en studente, insluitend die fasilitering van persoonlike inligting impak assesserings van navorsing en operasionele aktiwiteite en ander ad hocdienste binne die Afdeling en instelling soos wat van tyd tot tyd vereis mag word;
 • Verleen van tyd tot tyd ondersteuning aan die instelling se Adjunkinligtingsbeampte in die nakoming van sy/haar verantwoordelikhede, soos omskryf in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, en ondersteunende dokumentasie en leiding soos omskryf deur die Inligtingsreguleerder (Suid-Afrika);
 • Die doeltreffende en effektiewe uitvoer van daaglikse operasionele aktiwiteite binne die Sentrum.
Job Requirements/Pos Vereistes

 • Relevant tertiary qualification of at least NQF level 7;
 • At least four years' relevant working experience;
 • Demonstrable knowledge of and experience in design, integrated, and / or systems thinking;
 • Demonstrable knowledge of and experience in privacy
- and access to / freedom of information-related policy development, implementation, and change management activities;

 • Excellent verbal and written communication skills;
 • Proficiency in Microsoft Office.
 • Toepaslike tersiêre kwalifikasie op minstens NKRvlak 7;
 • Minstens vier jaar se toepaslike werkservaring;
 • Demonstreerbare kennis van en ervaring in ontwerp, geïntegreerde en/of stelseldenke;
 • Demonstreerbare kennis van en ervaring in privaatheid
- en toegang tot/vryheid van inligtingverwante beleidsontwikkeling, implementering en veranderingsbestuuraktiwiteite;

 • Uitstekende mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede;
 • Vaardigheid in Microsoft Office.
Recommendation/Aanbeveling

 • A relevant tertiary qualification of NQF level 8 or higher;
 • A relevant professional qualification or designation;
 • At least four years' relevant work experience;
 • Demonstrable research experience;
 • Demonstrable ethics experience, in particular business ethics and research ethics;
 • Demonstrable experience in the South African higher education sector.
- 'n Toepaslike tersiêre kwalifikasie op minstens NKR-vlak 8 of hoër;
- 'n Toepaslike professionele kwalifikasie of benoeming;

 • Minstens vier jaar se toepaslike werkservaring;
 • Demonstreerbare navorsingservaring;
 • Demonstreerbare etiekervaring, in besonder ten opsigte van besigheidsetiek en navorsingsetiek;
 • Demonstreerbare ervaring in die Suid-Afrikaanse hoëronderwyssektor.

More jobs from Stellenbosch University