Lecturer: Department of Ancient Studies - Stellenbosch, South Africa - Stellenbosch University

Thabo Mthembu

Posted by:

Thabo Mthembu

beBee Recruiter


Description
Duties/Pligte- Undergraduate and postgraduate teaching of courses in Biblical Hebrew and Ancient Cultures (Ancient West Asian and North African Studies);- Postgraduate supervision in Biblical Hebrew;-
- Active involvement in all departmental activities;- Active involvement in community interaction projects;- Effective performance of academic and administrative tasks.Voorgraadse en nagraadse onderrig van kursusse in Bybelse Hebreeus en Antieke Kulture (Antieke Wes-Asiatiese en Noord-Afrikastudies);- Nagraadse studieleiding in Bybelse Hebreeus;- Voortgesette navorsing wat sal lei tot die publikasie van navorsingsuitsette in vakgerigte publikasies;- Aktiewe betrokkenheid by alle departementele aktiwiteite;- Aktiewe betrokkenheid by gemeenskapsinteraksieprojekte;- Effektiewe uitvoering van akademiese en administratiewe verpligtinge.

Job Requirements/Pos Vereistes- A doctoral degree in Biblical Hebrew/Ancient Semitic Languages, or demonstrable progress in doctoral studies in Biblical Hebrew/Semitic Languages;- Experience in teaching Biblical Hebrew to students of theology and the humanities;- Supervision of postgraduate projects in Biblical Hebrew;- Demonstrated research potential in the above-mentioned research area;- The ability to work independently as well as in a team;- Flexibility to get involved in the curricula and modules offered by die Department of Ancient Studies;- Proficiency in the use of information technologies in the teaching and studying of Biblical Hebrew and Ancient Cultures.'n Doktorsgraad in Bybelse Hebreeus/Antieke Semitiese Tale, of bewese vordering met doktorale studie in Bybelse Hebreeus/Semitiese Tale;- Ervaring in die onderrig van Bybelse Hebreeus aan studente in die teologie en geesteswetenskappe;- Studieleiding van nagraadse projekte in Bybelse Hebreeus;- Bewese navorsingspotensiaal in bogenoemde navorsingsgebied;- Die vermoë om onafhanklik sowel as in 'n span te werk;- Buigsaamheid om betrokke te raak by die leerplanne en modules wat deur die Departement Antieke Studie aangebied word;- Vaardigheid in die gebruik van informasietegnologieë in die onderrig en bestudering van Bybelse Hebreeus en Antieke Kulture.

Recommendation/Aanbeveling- Demonstrable knowledge of related research areas (e.g., the languages and cultures of ancient West Asia and/or ancient North Africa, ancient Greek and Latin), with the ability to teach in these areas;- The ability to supervise postgraduate projects in Biblical Hebrew, Bible Translation and Ancient Cultures;- Proficiency in isiXhosa or another official language of South Africa;- The ability to function well in a multilingual environment with diverse academic offerings.Bewese kennis van verwante navorsingsareas (bv., die tale en kulture van antieke Wes-Asië en/of antieke Noord-Afrika, antieke Grieks en Latyn) en die vermoë om daarin onderrig te gee;- Die vermoë om studieleiding aan nagraadse projekte in Bybelse Hebreeus, Bybelvertaling en Antieke Kulture te bied;- Vaardigheid in isiXhosa of 'n ander amptelike Suid-Afrikaanse taal;- Die vermoë om goed te funksioneer in 'n meertalige omgewing met uiteenlopende akademiese aanbiedinge.

More jobs from Stellenbosch University